تا به حال برایتان پیش آمده که قصد بازسازی یا نوسازی ساختمان را داشته باشید و به این موضوع فکر کنید که اگر مجموعه ای وجود داشت تا بتوانید تمام اموربازسازی اعم  مشا وره ،برداشت  وضعیت موجود ،انجام محاسبات  مهندسی ،طراحی وتهیه نقشه ، دربرخی موارد تهیه مجوزهای لازم  و