انرژی خورشیدی تابش خورشید تولید گرما می کندو با ایجاد واکنش های شیمیایی باعث  تولید برق میشود. مقدار کل انرژی خورشیدی روی زمین بسیار فراتر از نیازهای انرژی فعلی و پیش بینی شده در جهان است. اگر به طور مناسب مهار شود، این منبع بسیار پراکنده این پتانسیل را دارد