خدمات بازرگانی انسان ها در جوامعی زندگی می کنند که نیاز به تعامل با یکدیگر دارند و برای تامین نیازهای خود با یکدیگر معامله می کنند. از قدیم افراد برای تامین نیازهایشان اقدام به مبادله کالا به کالا می کردند. امروزه نیز همین مبادلات به شکلی وسیع تر صورت میگیرد