در طراحی و محاسبات تمامی استانداردهای مباحث مقررات ملی رعایت می شوند.

برای تسهیل و افزایش سرعت و کیفیت اجرایی نقشه های جزییات و همچنین نقشه های تاسیسات موتورخانه به صورت 3 بعدی توسط طراحان این شرکت انجام می شود که نتیجه کار را متفاوت از سایرین می سازد.

در طراحی های صورت گرفته از طرف این شرکت با در نظر گرفتن دو عامل فنی و اقتصادی بودن طراحی ، طرح بهینه ارائه می شود تا ضمن برآورده کردن نیازهای پروژه، از افزایش بی رویه هزینه و تحمیل هزینه اضافی جلوگیری شود .

Control Project

Analysis and Simulation

Design & Drawing

PRIMAVERA

ANSYS

Autocad mechanical & Electrical

MS PROJECT

ABAQUS

SOLIDWORK

Microsoft office excel

Visual NASTRAN

INVENTOR

NISA

SOLID EDGE

COSMOS

X STEEL 13

SAP 2000

Plus 2 D

SAFE

PDMS

 

ETABS

ETAP PowerStation

Caesar

HAP (Carrier)

Ecodial

Evo (Dialux)