در اینجا اشاره ای به استانداردها و معیارهای کاری شرکت می نماییم تا مشتریان محترم با شناخت کامل تر و دید بازتری به انتخاب پیمانکار خود بپردازند و پس از انتخاب دیگر دغدغه کیفیت و زمان نداشته باشند .

 

American Society of Mechanical Engineering

ASME

1

American Society For Testing Materials

ASTM

2

Detaches Institute fur Normung

DIN

3

International Organization For Standardization

ISO

4

American Welding Society

AWS

5

American Petroleum Institute

API

6

British Standard Institute

BS

7

Iranian Petroleum Standards

IPS

8